मेरा गद्य ब्लॉग - सोच विचार

Saturday, December 15, 2012

हालत बड़े बुरि छौ

हालत बड़े बुरि छौ 

खेति - पाति बुसी गे
सिसौंण छौ और कुरि छौ ।
हालत बड़े बुरि छौ ।

कुण बाड़ खन्यार छीं
बीचम बे टुटी धुरि छौ ।
हालत बड़े बुरि छौ ।

हाथम बोतल छौ  सबुकि
कमर हौन खुकुरि छौ ।
हालत बड़े बुरि छौ ।

क्वे नि छौ गौं पन
मलिबाखई पनी का , तलिबाखई भुरि  छौ ।
हालत बड़े बुरि छौ ।

ब्याव लूणम रौट खानी
दादागिरी पुरि छौ ।
हालत बड़े बुरि छौ ।
                           " प्रवेश "
       

No comments:

Post a Comment