मेरा गद्य ब्लॉग - सोच विचार

Monday, December 6, 2010

आईना
vkbZuk


vxj vkbZuk cuk u gksrk

dSls enZ cukrs nk<h
pkyd dSls pykrk xkMh

ukbZ dh nqdku u gksrh
esdvi esa Hkh tku u gksrh

vxj vkbZuk >wB cksyrk
esdvi dk gksrk u;k rjhdk

xky is yxrh fcUnh
vkSj fcUnh dh txg esa dkyk Vhdk

vxj vkbZuk >wB cksyrk
rks gj dksbZ yxrk ikxy

vkW[kksa esa yxrh ykyh vkSj
gksaBksa is rc yxrk dkty

vxj vkbZuk >wB cksyrk
enksZa dh Hkh [kwc vVdrh

dej esa cW/krh VkbZ vkSj
VkbZ dh txg esa csYV yVdrh

No comments:

Post a Comment