मेरा गद्य ब्लॉग - सोच विचार

Saturday, December 4, 2010

संयम


la;e

ridj [kjk gksrk gS lksuk
vxj [kjk rqe pkgks gksuk
tjk riu lguk lh[kks
la;e ls jguk lh[kks

[okcksa esa mMuk NksMks
/kjrh ij mrj vkvks
gSa lc lk/ku miyC/k ;gkW
deZ djks vkSj Qy ikvks

rhj p<k fy;k gS tc
izR;apk ij deku ds
vc D;ksa ihNs gVuk gS
c<s pyks lhuk rku ds

vk;s vlQyrk rks
mldks Hkh lg"kZ Lohdkj djks
<wa<ks viuh xyrh vkSj
oSlk u vxyh ckj djks

lPph yxu n< fu’p;
bjknksa esa QkSykn j[kks
HkVd u tkvks dHkh jkg esa
Yk{; ges’kk ;kn j[kks

Ukgh lQyrk ,d f[kykSuk
vxj lQy rqe pkgks gksuk
tjk riu lguk lh[kks
la;e ls jguk lh[kks 
                                 izos'k

2 comments:

  1. Parvesh babu yeh padhne mein nahi aa raha plz. write it on the readable language.... Hopes you do it for us...

    ReplyDelete